Yad - Torah Pointer

Item 16-5
Torah Reading Pointer